dofinansowanie BAZA MONTESSORI

ul. Dębowa 12 m 03-054 Warszawa

tu jesteśmy BAZA MONTESSORI

napisz e-mail

600 423 754

zadzwoń BAZA MONTESSORI
nasze logo - BAZA MONTESSORI
BAZA MONTESSORI na huśtawce
BAZA MONTESSORI zabawa
przedszkole niepubliczne BAZA MONTESSORI

STATUT

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAZA MONTESSORI 
W WARSZAWIE

§1
1. Niepubliczne Przedszkole „BAZA MONTESSORI” w Warszawie ul. Dębowa 12m, kod 03-054  jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego, która:

1) realizuje programy  uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

2. Osobą prowadzącą przedszkole jest Mariola Petelewicz

3. Przedszkole działa w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2016r.  – Prawo oświatowe, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz statut.

4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w brzmieniu:
Niepubliczne Przedszkole „Baza Montessori” w Warszawie

§2
Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) statut – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola „Baza Montessori”  w Warszawie,

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§3
1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka aby wychowanek osiągnął dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3. W ramach zadań działalność edukacyjna przedszkola obejmuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Sposób realizacji zadań przedszkola:

1) zadania programowe przedszkola realizuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

2) zadania programowe realizowane są poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowujących rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

3) działania wychowawczo-edukacyjne   przedszkola ukierunkowane są na wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w relacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,

4) przedszkole wobec rodziny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,

5) przedszkole uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres działań realizowanych w przedszkolu, m.in. poprzez  zbieranie informacji dotyczących postępów dziecka i jakości pracy przedszkola.

5. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkole ustala odpowiednio do potrzeb, możliwości rozwojowych dzieci oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:

1) podczas pobytu w przedszkolu dziecko pozostaje nieustannie pod opieką osoby dorosłej.

2) wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola planuje nauczyciel – programowo i organizacyjnie,

3) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują pracownicy przedszkola w ilości 1:10,

4) wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy – bez stosowania leków.

6. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

7. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację nauki dla dzieci w różnym wieku zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

8. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,

3) promuje ochronę zdrowia.

4) pomaga nabyć zdrowe nawyki żywieniowe.

§4
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w wieku określonym ustawą, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Każdy oddział prowadzi jeden nauczyciel.

3. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 24.

§5
1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program autorski, roczny plan pracy, plany miesięczne opracowane przez nauczycieli oddziału.

2. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym trwa 60 minut.

§ 6
1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora punktu  przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dzieci oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia.

3. Przedszkole oferuje zajęcia służące wszechstronnemu rozwojowi  dzieci, odkrywaniu talentów i zainteresowań:

1) zajęcia muzyczne i ruchowe

2) j. angielski

§7
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę prowadzącą zgodnie z ust. 3.

2. Przedszkole czynny jest w godzinach od 8.0000 do 1700. Na wniosek Rodziców godziny pracy   przedszkola mogą ulec zmianie.

3. Przerwę wakacyjną w pracy placówki ustala co roku osoba prowadząca.

4. Przedszkole współpracuje z innymi placówkami, szkołami i organizacjami społecznymi w celu wzbogacania wiedzy, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych form doskonalenia zawodowego.

§8
1. Pobyt dziecka w przedszkolu regulowany jest zapisami umowy, zawartej z rodzicami, według wzoru przygotowanego przez osobę prowadzącą.

2. Podstawowa opłata za przedszkole/tzw. czesne/ obejmuje:

1) Edukację przedszkolną w oparciu o pedagogikę Marii Montessori i opiekę nad dziećmi w godzinach pracy placówki.

2) J. angielski

3) Zajęcia ruchowe i muzyczne

3. Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie 4 posiłków dziennie. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z dowolnej liczby posiłków, w zależności od czasu pobytu.

4. Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

5. Opłatę tę uiszcza się z góry, nie później niż do 5 dnia danego miesiąca.

§ 9
1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi w zależności od potrzeb.

2. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy.

§ 10
1. Dyrektor  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor:

1) zatrudnia, zwalnia nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

3) odpowiada za właściwą organizację i przebieg procesu wychowawczo-dydaktycznego,

4) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z innymi przepisami,

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

2. Dyrektor w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje je na zewnątrz,

2) ustala regulamin pracy i strukturę organizacyjną,

3) tworzy warunki i atmosferę prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

4) opracowuje ramowy rozkład dnia pobytu dzieci w przedszkolu;

5) dysponuje środkami finansowymi i ponosi za nie odpowiedzialność zgodnie z odrębnymi przepisami,

6) kontroluje pracę personelu placówki i dyscyplinę pracy,

7) ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy,

8) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z rocznym planem, przygotowywanym według potrzeb określonych przez organ prowadzący. Dyrektor może zlecić sprawowanie nadzoru pedagogicznego innej osobie.

9) odpowiada za całość dokumentacji przedszkola,

10) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu  przedszkolnego,

11) dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego przedstawione przez nauczycieli,

12) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

13) organizuje wczesne wspomaganie dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Szczegółowy przydział zadań, uprawnień oraz zakres odpowiedzialności, a także stanowisko Dyrektora powierza organ prowadzący przedszkole.

4. Dyrektora, podczas jego nieobecności (wyjazd na szkolenia, konferencje, narady, nieobecność spowodowaną krótkotrwałą chorobą, inne ważne przyczyny), zastępuje wskazany przez organ prowadzący pracownik.

§ 11
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola, w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia i wychowania. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

2. Przewodniczącym rady jest Dyrektor Przedszkola:

1) zwołuje i prowadzi zebrania rady,  

2) wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych niezgodnie z prawem,

3) przedstawia radzie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

4) odpowiada za dokumentowanie pracy rady.

3. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

1) ustalenie regulaminu działalności rady,

2) zatwierdzenie planów pracy przedszkola,

3) ustalenie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

5) opiniowanie dopuszczenia do użytku w placówce zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.

4. Działalność rady jest dokumentowana, a zebrania rady są protokołowane. Sposoby dokumentowania i protokołowania zebrań rady określa regulamin działalności rady pedagogicznej, który jest odrębnym dokumentem.

5. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w zebraniu rady są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 12
1. Dla zapewnienia ciągłej i skutecznej pracy wychowawczej i dydaktycznej przyjmuje się, aby ten sam nauczyciel/nauczyciele opiekował się oddziałem przez cały okres uczęszczania danej grupy dzieci do przedszkola.

2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

3. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:

1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:

a) systematyczne /minimum 1 raz w miesiącu/ informowanie rodziców o zadaniach i treściach realizowanych w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale, a wynikającej z programu wychowania przedszkolnego,

b) rzetelne przekazywanie rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c) udział rodziców w sytuacjach edukacyjnych, imprezach organizowanych wspólnie z dziećmi,

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialności za jej jakość, a szczególnie:

a) doskonalenie form i metod pracy z dziećmi, dążenie do osiągania jak najlepszych wyników,

b) zaspokajanie indywidualnych potrzeb, zainteresowań i wymagań dzieci,

c) pobudzanie procesów rozwojowych dziecka do optymalnej aktywizacji poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,

d) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zainteresowań i zdolności poprzez wnikliwą obserwacją, kontakty indywidualne, tworzenie miejsc pracy twórczej,

e) podejmowanie działań stymulujących, profilaktycznych i kompensacyjnych wobec wszystkich dzieci,

f) dążenie do optymalnego przygotowania dziecka do szkoły,

3) wnikliwe prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę lekarską i inną w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

b) ustalenia form pomocy w działaniach wobec dzieci,

c) włączania rodziców w realizację procesu wychowawczego.

§ 13
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania poprzez:

1) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy i planów miesięcznych w oddziale,

2) zapoznawanie rodziców z potrzebami psychoruchowymi dzieci i sposobami ich zaspokajania,

3) udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania dziecka,

5) możliwość wyrażania i przekazywania opinii na temat przedszkola, np. w formie ankiet.

2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w przedszkolu organizuje się następujące formy współdziałania:

1) zajęcia otwarte i imprezy z udziałem rodziców,

2) indywidualne spotkania i rozmowy rodziców z nauczycielem,

3) artykuły wspomagające działania wychowawcze rodziców oraz podnoszące kulturę pedagogiczną,

4) zebrania ogólne z rodzicami,

5) częste zbieranie informacji dotyczących jakości pracy przedszkola.

3. Rodzice mają w szczególności prawo do:

1) wyrażania swoich opinii,

2) współuczestniczenia w podnoszeniu jakości pracy   przedszkola poprzez udział w ewaluacji wewnętrznej,

3) rzetelnej informacji o dziecku,

4) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dzieckiem,

5) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę pedagogiczną.

§ 14
1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługi.

2. Personel obsługi przyczynia się do właściwego funkcjonowania punktu  przedszkolnego poprzez codzienną sumienną pracę w trosce o dobro dziecka:

1) wszyscy pracownicy przedszkola odpowiedzialni są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

2) wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki według przydziału czynności,

3) wszyscy pracownicy wypełniają dodatkowe czynności nie umieszczone w zakresie obowiązków, a wynikające z potrzeb placówki.

3. Szczegółowe zakresy czynności tych pracowników ustala dyrektor placówki.

§ 15
1. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, w czasie przebywania w przedszkolu, ustala się ogólne zasady postępowania kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu:

1) systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpieczeństwa,

2) odliczanie dzieci przed wyjściem poza budynek przedszkola oraz przed i po powrocie do przedszkola,

3)  reagowanie na wszelkie sytuacje, sygnały lub znamiona przestępstwa, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci i zgłaszanie o tym dyrektorowi przedszkola,  

4) natychmiastowe reagowanie na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, zwrócenie się o podanie celu przybycia, udzielenie informacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a w razie potrzeby zawiadomienie dyrektora przedszkola – osoby postronnej nie pozostawia się samej na terenie przedszkola bez nadzoru personelu przedszkola,

2.  Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki nauczyciela – w sytuacji koniecznej należy zapewnić odpowiednie zastępstwo.

§ 16
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku określonym ustawą, z zastrzeżeniem w ust. 2.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego objętego odroczeniem.

3. Przedszkole prowadzi zapisy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy czym:

1) zapisy przyjmuje dyrektor,

2) zapisy dokonywane są przez cały rok w zależności od miejsca

4. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

6. Dzieci mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez:

a) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dzieci, możliwościami placówki,

b) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, właściwie zorganizowany wypoczynek,

c) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z jego możliwościami percepcyjnymi,

d) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności osobistej, tolerancji, akceptacji i zrozumienia indywidualnych potrzeb,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym poprzez:

a) zaspokajanie własnych potrzeb rozwojowych,

b) doskonalenie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań,

c) wyrażanie własnych sądów i opinii,

d) swobodną zabawę.

7. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków rozwiązując umowę o świadczenie usług, jeżeli:

1) dziecko nie uczęszcza bez usprawiedliwienia rodziców ponad 1 miesiąc,

2) rodzice uchylają się od płacenia czesnego. Brak wpłaty do 15 dnia miesiąca, w którym powinno być opłacone czesne.

3) rodzice zaniedbują higienę osobistą dziecka, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne dla innych dzieci,

4) dziecko swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych.

8. Rodzicom dziecka skreślonego przysługuje prawo uzasadnionego pisemnego odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole. Organ prowadzący rozstrzyga odwołanie w terminie 14 dni i informuje pisemnie odwołujących o rozstrzygnięciu.

§ 17
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej punktu  przedszkolnego określają odrębne przepisy.

3. Statut nadaje i zmienia osoba prowadząca przedszkole.

§ 18
1. Niniejszy statut obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Mariola Petelewicz

na facebooku BAZA MONTESSORI

polityka prywatności

Created MAGNUM

copyright © Mariola Petelewicz Baza Montessori 2021

logo w konturze BAZA MONTESSORI